12:12 med John Nalan – piano

ekologisk lunchmöjlighet i foajén

12:12 med John Nalan - piano - Kulturhuset i Ytterjärna

Event Type: Event

Event Attendance Mode: https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

Event Status: EventScheduled